R

Clubkampioenschappen reglement Ruitervereniging ’t Stille Wald
Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Dressuurkampioen Artikel 3: Springkampioen Artikel 4: Clubkampioen


Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. In principe zal de vereniging jaarlijks een clubkampioenschap uitschrijven, waarbij de leden kunnen meedingen naar de titels. 2. Niet-leden kunnen deelnemen aan de wedstrijd, nadat toestemming is gegeven door het bestuur. Doch zij kunnen niet meedingen naar de titels. 3. In alle gevallen het reglement niet voorziet, beslist het bestuur conform hieromtrent in de statuten bepaalde.

Artikel 2 –Dressuurkampioen 1. Deelnemers dienen op eigen niveau een dressuurproef te rijden. Het niveau is gelijk aan het niveau waarin de deelnemer start in de wedstrijden. Indien geen wedstrijden worden gereden, wordt in overleg met het bestuur, deelnemer en instructie het niveau bepaald. 2. Degene die het hoogst aantal punten (ongeacht de klasse waarin hij/zij rijdt) wordt tot dressuurkampioen uitgeroepen. Indien de dressuurproef in verschillende ringen wordt verreden, zullen de nummers 1 en van deze ringen moeten kampen. Degene met het hoogst aantal punten hieruit wordt tot dressuurkampioen uitgeroepen. 3. Bij het verrijden van twee dressuurproeven in je eigen klasse worden de proeven door verschillende jury’s beoordeeld. Elke deelnemer wordt door dezelfde jury beoordeeld. Het aantal punten zal samengesteld worden en degene met het hoogst aantal punten is de dressuurkampioen. 4. Mochten de deelnemers hetzelfde aantal dressuurpunten hebben, dan zal er gekeken worden bij de 1ste proef vanaf nummer 30, 29, 28 en zo verder omhoog van het dressuurprotocol. Dit is ongeacht welke dressuurproef is verreden. Degene met de eerste betere punten is dan de winnaar.

Artikel 3 - Springkampioen 5. Deelnemers dienen op eigen niveau een klassiek springparcoursen te rijden, waarbij het parcours uit twee manches kan bestaan. Het niveau is gelijk aan het niveau waarin de deelnemer start in de wedstrijden. Indien geen wedstrijden worden gereden, wordt in overleg met het bestuur, de deelnemer en de instructie het niveau bepaald. 6. Bij een foutloos parcours zal er een barrage worden verreden. Degene met de beste stijlpunten en de minste fouten in de barrage wordt tot springkampioen gehuldigd. 7. Mochten er geen barrage deelnemers zijn, dan wordt er gekeken wie in het eerste parcours de minste fouten heeft en de beste stijlpunten van de jury heeft gekregen. 8. Mochten er meerdere deelnemers hetzelfde aantal fouten hebben en stijlpunten hebben, dan de snelste tijd de doorslag geven over wie de winnaar is.
Clubkamp. reglement: Ruitervereniging ’t Stille Wald Pagina 2 van 2 d.d.: 11 maart 2007

Artikel 4 - Clubkampioen 1. De clubkampioen komt uit het deelnemersveld die zowel aan de dressuur als aan het springen hebben meegedaan. Er wordt een overall klassement opgemaakt, waarbij degene met de beste klassering van de dressuur en het springen tot clubkampioen wordt uitgeroepen. 2. Indien deelnemers op dezelfde plaats eindigen, is de plaatsing in de dressuur bepalend. Degene die het hoogste in de dressuur is geëindigd wordt uitgeroepen tot clubkampioen.


Vastgesteld in de algemene vergadering op 2 april 2007 te Wehl.

Huishoudelijk reglement Ruitervereniging ’t Stille WaldInhoudsopgave Artikel 1: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 2: Categorieën van leden Artikel 3: Algemene verplichtingen van de leden Artikel 4: Bestuur Artikel 5: Verkiezingen en benoemingen Artikel 6: Officiële mededelingen Artikel 7: Overige bepalingen

Artikel 1 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 1. Een potentieel lid heeft de mogelijkheid tot het volgen van twee gratis. Zij die lid worden, zijn contributie verschuldigd met ingang van de maand waarin zijn lid worden. Wanneer er geen bezwaren zijn tegen het lidmaatschap wordt het lid toegelaten zonder verdere mededeling. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, wordt dit betrokkene medegedeeld en kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten. 2. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij het secretariaat en het overleggen hierbij een geldig ID-bewijs en paardenpaspoort. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. 3. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging. 4. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 3 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 3 genoemde verenigingen. 5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen. Deze kosten zijn dus niet voor rekening van de vereniging.

Artikel 2 - Categorieën van leden 1. De vereniging kent: a. rijdende leden (onderscheid in gewoon en wedstrijdrijdende leden); b. aspirant rijdende leden (onderscheid in gewoon en wedstrijdrijdende leden); c. federatieleden; d. steunende leden; e. ereleden; f. donateurs. Een lid is aspirant lid tot en met het jaar waarin het lid 17 jaar is geworden.
Huishoudelijk reglement: Ruitervereniging ’t Stille Wald Pagina 2 van 4 d.d.: 11 maart 2007
2. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden. 3. Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend. Leden, anders dan rijdende leden, hebben alleen stemrecht over de voor hen gerelateerde zaken. 4. Federatie leden hebben de mogelijkheid om onder de naam van de vereniging te starten. Zij nemen niet deel aan de lessen en betalen een jaarlijkse contributie. Indien tussentijds het lidmaatschap wordt opgezegd is het niet mogelijk om restitutie (van een gedeelte) van de contributie te krijgen. 5. Steunende leden zijn leden die niet kunnen deelnemen aan de lessen. De leden betalen per kwartaal de contributie. 6. Ereleden betalen geen contributie.

Artikel 3 - Algemene verplichtingen van de leden 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts: a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS; b. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding van de Ruitervereniging en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft; c. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde. 2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 3. Rijdende leden moeten een geldig inentingsbewijs van paard of pony ter inzage kunnen overleggen op verzoek van het bestuur. 4. Het opzeggen van het lidmaatschap gediend zoals beschreven is in artikel 6 van de Statuten. Het veranderen van het soort lidmaatschap geschiedt ook per einde van het kwartaal. Aspirant- en gewone leden die door langdurige ziekten van paard of pony danwel door langdurige ziekten van het lid zijn hebben de mogelijkheid om het lidmaatschap gedurende de ziekteperiode om te zetten naar steunend lidmaatschap.

Artikel 4 - Bestuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 2. Het bestuur wordt gekozen conform artikel 8 van de Statuten. Met uitzondering van de voorzitter worden de overige functies door de bestuursleden onderling verdeeld. 3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wensen. 4. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
Huishoudelijk reglement: Ruitervereniging ’t Stille Wald Pagina 3 van 4 d.d.: 11 maart 2007
5. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt als dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 6. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van het aantal leden van het bestuur anders beslist. 7. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 8. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.

Artikel 5 - Verkiezingen en benoemingen 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk. 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn. 3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden. 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld. 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast. 6. De overdracht van de bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging berustende bij de afgetreden of geroyeerde bestuursleden dient uiterlijk vier weken na aftreden of royement te geschieden.

Artikel 6 - Officiële mededelingen 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging. Hiermee wordt bedoeld de nieuwsflits, internetsite of het mededelingenbord bij de buitenbak. 2. De leden ontvangen en kunnen de officiële mededelingen raadplegen. 3. De nieuwsflits, internetsite en het mededelingenbord staat onder auspiciën van het bestuur.

Artikel 7 - Overige bepalingen 1. In verband met de veiligheid is het dragen van een veiligheidscap en het gebruik van een deugdelijk harnachement, tijdens alle lessen en activiteiten waarbij de vereniging aanwezig is, verplicht. Het dragen van chaps is uitsluitend toegestaan in combinatie met schoenen met voldoende hoogte van de hak; zulks te beoordeling van de instructie en/of het bestuur. 2. De lessen worden gereden onder verantwoordelijkheid van de instructie, waarbij zijn/haar aanwijzingen tijdens de lessen of activiteiten dienen te worden opgevolgd.
Huishoudelijk reglement: Ruitervereniging ’t Stille Wald Pagina 4 van 4 d.d.: 11 maart 2007
3. Voor de wedstrijdleden schrijft de vereniging het volgende clubtenue voor:  Wedstrijdruiters of –amazones kopen zelf een zwarte rijjas, witte blouse, zwarte veiligheidscap, witte rijbroek en witte rijhandschoenen. Een witte stropdas of jabot mag, maar is niet verplicht. Genoemde categorie ontvangt een clubshabrak en hierover is geen huurprijs verschuldigd. Bij het niet naar behoren onderhouden van de clubshabrak zullen de vervangingskosten in rekening worden gebracht. Clubshabraks worden verschaft door het bestuur en bij einde lidmaatschap aan één van de bestuursleden geretourneerd. 4. Alle wedstrijdruiters of –amazones moeten medewerking verlenen aan het jaarlijks opmeten van paard of pony jonger dan acht jaar door een afgevaardigde van de KNHS. 5. Het bestuur stelt een reglement ten behoeve van het clubkampioenschappen vast, welke op een algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 6. Bij de opstellen van de begroting zullen, indien noodzakelijk, de commissies en leden afzonderlijk zoveel mogelijk worden betrokken. De eindverantwoording voor de jaarlijkse begroting blijft bij het bestuur liggen. 7. De kascommissie brengt verslag uit op de jaarvergadering of indien zij dit nodig acht op de eerste algemene vergadering volgend op de kascontrole. De leden van de commissie worden voor minimaal 2 jaren benoemd; waarbij jaarlijks een lid aftreedt in volgorde van aanstelling. 8. De betaling van de contributie moet per kwartaal geschieden uiterlijk dertig dagen na factuurdatum. Voor federatieleden betreft dit een jaarlijkse contributie. Bij niet tijdige betaling vindt drie maanden na factuurdatum een schriftelijke aanmaning plaats. Als dertig dagen na de aanmaningsdatum nog geen betaling heeft plaatsgevonden kan het bestuur een straf opleggen conform artikel 7 van de statuten. Restitutie van de contributie is niet mogelijk, tenzij het bestuur anders beslist. 9. In alle gevallen het reglement niet voorziet, beslist het bestuur conform het hieromtrent in de statuten bepaalde.


Vastgesteld in de algemene vergadering op 2 april 2006 te Wehl.